در این بسته دولت با پذیرش نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت ها، مبنای محاسبه حق کمیسیون آنها را تغییر داده و امیدوار است با این تغییر، شرایط به نفع مستاجران تغییر کند. اما مشاوران املاک چنین دیدگاهی ندارند و معتقدند: ریشه التهابات کنونی بازار مسکن و اجاره جای دیگری است.