به گزارش اکوایران ،بررسی نتایج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد،شهر تهران تعداد ٤٤ هزار و ٥٤٩ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٦.٢ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٨ واحد بوده است.تعداد ٥ هزار و ٦٨٣ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ١٤٠٠ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧.٧ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ١٤٠٠ بالغ ‌بر ٨ هزار و ٦٧٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ٩.٠ درصد کاهش داشته است.متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٥٢٧ مترمربع بوده است.

کل نقاط شهری کشورنیز در سال ١٤٠٠، تعداد ٣٩٥ هزار و ١٤١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٩.٥ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است‌.تعداد ١٢٧ هزار و ٧٩١ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠٠ صادرشده که نسبت به سال گذشته حدود ٢٦,٧ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ١٤٠٠ حدود ٧٦٣٢٤ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ١٨.٥ درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٩٧ مترمربع بوده است.