حجت میرزایی، اقتصاددان از جمله افرادی است که معتقد است این ایده نه مطلوب و راهگشا است و نه ممکن.

او می گوید: در حال حاضر مساله اول بخش مسکن در دسترس نبودن آن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید است.

او راهکار عبور از این مساله را توضیح داده است.