پایان شوک مثبت؟

امروز بازار تا اینجا با فشار عرضه رو به رو شد. دیروز برخی معتقد بودند که اخبار مصوبه‌ها باعث شوک مثبت به بازار شد و شاخص رشد کرد.

اما امروز سهم‌های کوچک غالبا صف فروش و منفی‌اند و ورود پول حقوقی به سهم‌های بزرگ رقم خورده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد