علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز میگوید این شایعه و تکذیب آن،‌  در کنار داده های اقتصادی مثبت از چین و آمریکا، گام بلندی را برای نفت به ارمغان آورد.