او افزود: در حال حاضر به طور مشخص تجهیزات ثابت صنعت نفت به طور کامل بومی سازی شده و شرکت های زیادی در حوزه های مختلف ساخت تجهیزات و قطعات ورود پیدا کرده اند. مثلا در حوزه کاتالیست توانستیم از سطح تحریم ها عبور کنیم.

سخنورنیا ادامه داد: برخی از شرکت های دانش بنیان توانسته اند در بازار صادراتی فعال بوده و مشتری این شرکت ها از کشورهایی مانند روسیه و آمریکای جنوبی هستند.