دولت سیزدهم به دنبال این بود تا با تعیین ساز و کاری مشخص بر چالش اسقاط فرسوده ها فائق آید. اما هنوز نتوانسته آیین نامه اجرایی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نهایی کند.

محمود مشهدی شریف، رییس انجمن اسقاط خودرو، در گفت و گو با «ویراژ» روند طی شده برای ایجاد آیین نامه اجرایی اسقاط خودرو را بیان می کند.