مرتضی شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی را ۹۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: تولید فعلی حدود ۶۵ میلیون تن است.

او چشم انداز ظرفیت اسمی پتروشیمی تا سال های ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱ را هم اعلام کرد.