وضعیت نامطلوب زنان ایرانی در نرخ مشارکت اقتصادی

با وجود بهبود وضعیت زنان درحوزه اقتصاد در کشور ، هنوز فاصله بسیار معناداری با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در سطح ایران وجود دارد.

درحالی‌که نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه‌یافته‌حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است، نرخ مشارکت زنان در ایران ۱۶.۸ درصد می‌باشد.

این نرخ در ترکیه ۳۳.۵ درصد است درحالی که نرخ مشارکت مردان در کشور تقریبا برابر با این کشورهاست.

نرخ بیکاری زنان ایرانی ۲۰.۱ درصد اعلام شده؛ این نرخ حدود ۱۰ برابر نرخ بیکاری زنان ژاپنی و ۵.۷ برابر نرخ بیکاری زنان نروژی است.

نرخ بیکاری زنان مالزی ۳.۶ درصد است که کمتر از یک‌پنجم نرخ بیکاری زنان ایرانی است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد