نبود یا ضعف قانون در برخی حوزه ها سبب سو استفاده و ضرر به سهامداران خرد شده است. طبیعتا نقد اصلی به سیاستگذار و ناظر و وارد است که چرا با تعلل خود، امنیت سرمایه گذاران بورس را مهیا نمیکند. سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی شاید در صدر قرار داشته باشند.

در گفتگویی با علی زینالی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه، به بازی و سو استفاده با اعتبارات در شبکه کارگزاری بورس پرداخته ایم. بازی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سهم های زیادی طی ماه های گذشته انجام گرفته است.

این مجموعه برنامه به صورت سلسله ای، به موارد و مصادیق مختلف خواهد پرداخت.