هر چند که سرعت تولید زیان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته اما اینکه چرا خودروسازان با وجود حمایت های همیشگی به بخشی زیانده تبدیل شدند، پرسشی است اساسی که پاسخ آن به گفته تحلیلگران صنعت خودرو به تصدی گری دولت باز می گردد.