شرکت ایران تایر با نماد پتایر ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شد. این شرکت اعلام کرد تمامی مواد اولیه مصرفی وارداتی صنعت تایر پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی از طریق سامانه نیما تهیه می‌شود.

نمادهای بموتو، غشهداب، برکت و فاذر دیگر نمادهایی بودند که ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت شدند.