شرکت پتروشیمی خارک نیز گزارش ۱۲ ماهه خود را منتشر کرده است. این شرکت از افزایش سود خالص ۳۷ درصدی خود خبر داده که از مبلغ ۲۸۴۹ میلیارد تومان به مبلغ ۳۹۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین نمادهای مداران، فباهنر و کی بی سی صورت سود زیان خود را در سامانه کدال بارگذاری کردند.