نمادهای سدور، غرب، درازی، رنیک، غپینو، وپست و پسهند صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ خود را منتشر کردند.

شرکت سیمان غرب از افزایش سود خالص ۸۴ درصدی خبر داده که از مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان به مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین شرکت صنعتی پارس مینو هم رقم ۴۲۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که با افزایش ۲۶۵ درصدی نسبت به دوره قبل همراه شده است.