بازارساز اجازه داد نرخ حواله، یعنی نرخ نیمایی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شود، از  طرفی در بازار اسکناس فاصله نرخ بازار متشکل و آزاد افزایش پیدا کرد و نرخ متشکل به کانال ۲۵ هزار تومان نزول کرد که خیلی عادی تلقی نمی شد. ناظران بازار عنوان می کنند که این تحرکات، تست بازارساز برای اجرای یکسان سازی ارزی بوده است. اما آیا این هدف در کوتاه مدت میسر است؟