وضعیت بازار قراضه و فولاد ترکیه از دیگر موارد مورد بررسی در این برنامه کامکس است.