در کرونا امروز ببینید

واحدهای صنفی تولیدی باز شوند، خدماتی و توزیعی همچنان بسته. آقای وزیر؛ اعتراض شما وارد نیست. حریرچی: وضعیت تهران نگران کننده است. دست خالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای وام ایران.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد