قسمت هجدهم - عبور گوجه از مرز

درس دیگر اقتصاد توسعه در اهمیت مرزهاست، هم برای انسان ها، و هم میوه ها

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد