معاون ناوگان مسافری راه‌آهن، علت اولیه حادثه را برخورد قطار با بیل مکانیکی تشخیص داده است. در برنامه کیوسک امروز ضمن اشاره به این حادثه، موارد مشابه آن در سال‌های اخیر را هم بررسی کردیم.

توقف یا مرگ برجام و سناریوهای احتمالی بعد از برجام نیز از دیگر موضوعاتی بود که امروز به آن پرداختیم.