نزدیکان به طیف سیاسی ابراهیم رئیسی این اقدام را کاری انقلابی که از کسی چون رئیسی انتظار می‌رود می‌دانستند و در مقابل گروهی اعتقاد داشتند که کاهش، افزایش و کنترل قیمت از طریق دستور و فرمان راه به جایی نخواهد برد و فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد.