در سال پایانی جنگ ایران و عراق یعنی سال ۱۳۶۷، به دلیل کم‌شدن شدید تولید ناخالص داخلی فقر گسترده شیوع پیدا کرده بود که در سال‌های سازندگی و اصلاحات با رشد اقتصادی مداوم از سال ۱۳۶۸ تا دهه ۸۰، روند کاهش فقر با سرعتی بیش از بقیه دنیا از ۴۸٪ به ۱۲٪ کاهش یافت.

اما در ادامه با تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط ترامپ بخشی از افراد دوباره به زیر خط فقر برگشتند تا نرخ فقر به ۱۷٪ برسد.

نرخ دلار PPP ایران، با استفاده از تعدیل کل GDP انجام شده است. در صورت استفاده از تعدیل مصرف خصوصی GDP، در حدود ۱۵٪ خط فقر کاهش یافته و نرخ فقر ایران کمتر برآورد می‌شود.

در داده‌های فوق از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ۱۴۰۱، بانک جهانی و محاسبات دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا استفاده شده است.