رشدی که بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه اگر ۶ سال ادامه پیدا کند، عقب ماندگی اقتصاد در دهه ۹۰ جبران خواهد شد. اما این واقعیت تا چه حد امکان دارد محقق شود؟

نگاهی به سرمایه گذاری برای تحقق این رشد به قیمت جاری نشان می دهد که یک جای کار میلنگد!