ویدئو های مرتبط

مراکز (نا)امن اضطراری

سازمان مدیریت و پیشگیری بحران شهرداری تهران، مراکز امن اضطراری را بر روی نقشه هایی منتشر کرده است. آیا انتخاب این مراکز از دقت لازم و کافی برخوردار هست؟ و هماهنگی های لازم برای استفاده از آنها در شرایط بحرانی بعمل آمده است؟ یک نمونه را می بینیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد