واگذاری اموال مازاد دولت ،مولدسازی نیست

قانون بودجه 99 دولت را مکلف کردتا ازطریق مولدسازی ،40 هزارمیلیارد تومان از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند اما دولت با واگذاری ها عملا به مولد سازی بی توجهی کرده است و مصوبه مجلس اجرا نمی شود.

دولت بر اساس قانون بودجه 99مکلف شدتا48 هزارمیلیاردتومان برای خود درآمدزایی کند.آن هم از محل مولدسازی . البته8 هزارمیلیارد تومان آن الزاما از طریق انتشار اوراق قرضه اسلامی وصکوک بایدتامین شود.

دولت برخی از شرکتهای خودرا در بازار سرمایه به مردم عرضه کرده است.قرار است تا پایان خرداد ماه اموال و مستغلات دولت نیز درقالب بورس املاک و مستغلات عرضه شود.

نکته مهم دراین زمینه تفکیک واگذاری (فروختن) از مولدسازی هاست. مصوبه مجلس برمولدسازی تاکیدکرده است. امابه نظرمی رسد چشم اندازدولت فقط تاپایان ایندوره ریاست جمهوری است.دولت بعد،بی تردید با این نوع واگذاری هاچه از نظر درآمدی و چه از نظر مدیریتی دچار مشکل خواهدشد. 

تجربه مولد سازی دردهه 90 میلادی درکشورسوید نتایج خوبی به بار داد.بهتراست تادیرنشده با مرور و مطالعه نتایج اجرای طرح مولدساز ی در سایر کشور هافرصت سوزی نکرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد