دست کرونا بر گلوی ۷ میلیون شاغل غیر رسمی در ایران

سازمان جهانی کار ILO در آخرین پژوهش خود اعلام کرده، پاندمی کرونا اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان رابه شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که ۸۰ درصد آنها در خطر فقر نسبی قرار گرفته اند.

در ایران نیز مطالعات و تخمین ها حکایت از آن دارد که جمعیت شاغل در بخش غیررسمی به ۷ میلیون نفر رسیده است که ۳ میلیون نفر از این جمعیت در پایین ترین دهک های درآمدی قرار دارند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد