انتشاراوراق برای تامین کسری بودجه کافی نیست

اوراق قرضه برای تامین بخشی از کسری بودجه دولت با نرخ۱۵ درصد منتشر خواهدشد.کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه این روش بهتر از قرض گرفتن از بانک مرکزی است اما برای مشکل‌گشایی کسری‌بودجه کافی نیست.

کسری بودجه در ایران ساختاری ،پایدار و فزاینده شده است.درحالیکه دولت ناگزیراست برای تامین بخشی از کسری بودجه  تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما کارشناسان  اقتصادی معتقدندباید بسته سیاستی برای کسری بودجه درنظرگرفته شود زیرا مشکلات اقتصاد ایران باروش های موجود رفع نمی شود.

حذف رانت های ارزی،حذف معافیت های مالیاتی شرکت های دولتی ،فروش اموال مازاد دولت تعدادی از روشهایی است که می‌توان ازآن برای رفع کسری بودجه کمک گرفت و دولت چندبرابر بیشتر از انتشاراوراق درآمد کسب کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد