آتش بازی قیمت خودرو و مطالبات انباشته

مطالبات انباشته مردم از خودرو سازان ،اثرات بازارسرمایه ، رشد ناگهانی نرخ ارز و انصراف مردم از تحویل خودروهای ثبت نامی با سررسید یکسال باعث شد تا آتش بازی قیمت خودرو دوباره شروع شود

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد