شریعتی دانش اقتصادی نداشت

دکترامیرحسین خالقی استاددانشگاه تهران ،معتقداست که شریعتی از مناسبات بازار اطلاعی نداشت و مالکیت خصوصی رابه هیچ می گرفت. اکوایران درگفت وگویی مفصل انگیزه های مخالفت دکتر علی شریعتی با نظام سرمایه داری و دیدگاه های اقتصادی او را بررسی کرده است.

دکترعلی شریعتی یکی ازمخالفان سرسخت نظام سرمایه داری بود.منتقدان آراء شریعتی معتقدندکه مواضع اقتصادی شریعتی با رویکرد نقادانه مارکسیست ها مطابق  بود.او مالکیت خصوصی رابه هیچ می گرفت و آثارش منعکس کننده ناله های روح ناراضی بود. در اندیشه های او جز مفهوم ارزش اضافه و مصرف گرایی مفاهیم دیگری از اقتصادبه چشم نمی خورد. برخی از اندیشمندان معتقدندکه اگر چه او در فرانسه تحصیل و زندگی کرد اما حتی از اندیشمندان معاصر خود هم  تاثیر نگرفت شریعتی آرمان خواهی های نافرجام داشت .دکتر امیر حسین خالقی استاددانشگاه تهران معتقداست که تغییرموردنظر دکترعلی شریعتی ،خیال اندیشی بودو او دانش اقتصادی نداشت بلکه سلبریتی مخاطب شناس بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد