دکان جدید مالیاتی دولت

سود توزیعی قرار است مشمول مالیات شود. صحبت از مالیات ۱۵درصدی است؛‌ اما ابعاد مالیات بر سود توزیعی، چندان مشخص نیست. شرکت‌های بورسی، مالیات بر عملکرد می‌دهند و برحسب قوانین، در خریدهایی هم ،مالیات بر ارزش‌افزوده‌ می پردازند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد