تصویب طرح عجیب قیر رایگان !

در اقتصاد دستوری ایران که دیگر امیدی به عدم‌دخالت دولت در اقتصاد باقینمانده!

اما با این حال هم حقیقتا در کشوری که ریسک‌های عجیب و غریب بر اقتصاد کشور تلنبار شده، میزان رشد اقتصادی ۱۰ سال اخیر صفر بوده و هزینه پروژه‌های عمرانی به‌لحاظ ارزی به شدت کاهش داشته، این حجم از پرداختن به تصویب طرح توزیع قیر رایگان از سوی نمایندگان مجلس عجیب است. 

گرچه اساسا چنین تصمیماتی در کشور سبقه تاریخی دارد. 

از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفته تا توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی.

اکثرا هم با شعار حمایت از اقشار ضعیف جامعه!

درواقع تصویب این دست مصوبات حتی اگر با رویکردی خیرخواهانه صورت گرفته باشد، نشان از عدم‌درک مکانیزم‌های اقتصادی دارد و به احتمال بسیار زیاد و جدی، فسادزا بوده و باعث ایجاد مشکل می‌شود. 

بیان گزاره‌هایی مبنی بر اینکه ارائه حواله توزیع قیر رایگان می‌تواند زمینه افزایش فعالیت پالایشگاهای کشور را به‌وجود آورد و تشویقی برای تبدیل وکیوم باتوم به قیر باشد، هیچ تاثیری بر کاهش نگرانی‌ها ندارد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد