استراتژی میانگین کم کردن و خرید و فروش پله‌ ای

استراتژی میانگین کم کردن و خرید و فروش پله‌ ای یکی از راه‌های مهم و کلیدی کاهش ریسک در بازار است، در میانگین کم کردن بیشتر افراد دچار خطا می‌شوند، چرا که اکثرا به دلیل اینکه زودتر از آن دارایی با سود خارج شوند و یا نقطه سر به سر بهتری داشته باشند، اقدام به معامله مجدد می‌ نمایند.

اما در اصل طبق توضیحاتی که در خصوص هزینه فرصت پول داشتیم، در اینجا افراد با این عمل، هزینه فرصت پول خود را نادیده گرفته‌اند.

این عمل در خصوص خرید و فروش پله‌ای نیز صادق است، برای دارایی‌هایی که توجیهی برای آینده آنها است برای کاهش ریسک با گسترش معامله در واحد زمان، می‌توانیم ریسک معامله را کاهش دهیم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد