رکورد هزینه وام مسکن

رکورد ۴ ماهه هزینه دریافت وام مسکن زده شد. برای دریافت وام مسکن بدون سپرده باید اوراق حق تقدم خریداری کنید.

سقف این تسهیلات در شهر تهران ۱۴۰ میلیون تومان(با احتساب دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله) و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است. 

بر اساس آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن چقدر باید برای دریافت این وام دریافت کنید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد