تفاوت سلطنت از ریاض تا لندن

شفافیت درآمد سلطنتی و پرداخت مالیات ملکه با تعریفی که ما از سلطنت داریم و در تاریخ کشور تجربه‌اش کردیم در تضاد است.

همین امر موجب شد به این گزارش توجه ویژه شود.

تفاوت سلطنت مطلق و سلطنت مشروط در این موارد است هرچند شفافیت مالی و جلوگیری از فساد در سازمان شفافیت بین‌الملل از سال ۱۹۹۲ فارغ از ساختار حکومتی کشورها در حال فعالیت است و به آگاهی در این زمینه می‌پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد