وزارت امور اقتصادی و دارایی از زاهدی وفا به احسان خاندوزی منتقل شده و به جای علی صالح آبادی هم نام محمد طالبی برای بانک مرکزی جدی شده است.