مسیر تورم آمریکا نزولی است ؟

در این هفته نیز همانند هفته های گذشته در تقویم اقتصادی داده های مهمی منتشر خواهد شد.

یکی از مهم ترین داده ها، داده های مربوط به تورم آمریکا و دیگری داده های خرده فروشی این کشور است داده های خرده فروشی آمریکا از آن جهت مهم است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی است. اما دیگر داده های مهم در هفته پیش رو کدامند؟

در این برنامه علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی مهم ترین داده های اقتصادی که در هفته پیش رو منتشر می شوند را بررسی می کند.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد