چرا پوند انگلیس تقویت شد؟

نشست بانک مرکزی انگلیس یکی از رویدادها در هفته گذشته بودکه باعث شد تا پوند انگلستان قدری حمایت شود.

اما در این جلسه چه تصمیماتی اتخاذ شد که باعث تقویت این ارز شد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد