فعالیت‌هایی که در آینده زود تفاوت‌های زیادی را در بین کشورها ایجاد می‌کند.

در این بین ایران نیز با توانایی که در پرورش نیروی انسانی دارد توانست با ۷ رتبه صعود جایگاه خود را در بین ۱۳۲ کشور موجود ارتقا دهد.