مدیریت ریسک به سبک آمریکایی

مجلس سنای آمریکا افزایش سقف بدهی دولت را به طور موقت تصویب کرد. این اقدام با واکنش بازارها همراه بود و بازدهی اوراق قرضه را نیز تحت تاثیر قرار داد.

بعد از این جلسه بورس آمریکا نیز رشد کرد. دیگر بازارها با این تصمیم چه وضعیتی پیدا کردند؟

اکو ایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی تصمیمات گرفته شده در سنای آمریکا می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد