عباس آخوندی، عباس عبدی، بیژن عبدالکریمی، رسول جعفریان و امیر کرمانی به این سوال اکوایران پاسخ می‌دهند.