در این گزارش، به بازخوانی نظرات هفته اخیر نمایندگان مجلس در زمینه گشت ارشاد پرداخته ایم؛ اظهاراتی که حاکی از وجود دوقطبی در پارلمان بر سر نحوه فعالیت گشت ارشاد حکایت دارد.