دلیل این اعتراض‌ها هم موافقت نکردن مجلس با اختصاص «فوق العاده خاص» به حقوق کارکنان اداری قوقه قضائیه اعلام شده است. این طرح که رد شده چیست و اگر محقق می‌شد چه تاثیری بر حقوق کارکنان ادارای قوقه قضائیه می‌گذاشت؟