در حال حاضر، این پرونده با پیچیدگی هایی مواجه است. وزارت صمت و شورای عالی معادن، به دنبال جلوگیری از تخلفات معدنی هستند.