اما آیا این هدف گذاری اشتباه است یا اطلاعات اشتباه به وزیر داده شده؟