سیاست چند نرخی بودن ارز چه بر اقتصاد کشور آورده.

سیاست ارز چند نرخی، تولید را تضعیف و اشتغال را آسیب می زند.

رخی کارشناسان معتقدند در این سالها، اعمال سیاست #ارز چندنرخی، با هدف اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز  صورت گرفته که علاوه بر ایجاد #رانت ،#فساد، موجب تضعیف #تولید و #اشتغال شده .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد