قصه پر غصه خصوصی سازی

برخی معتقدند با توجه به استقبال مردم از بورس و حجم تقاضای بالا و از سویی دیگر کسری بودجه دولت، بهترین فرصت برای خصوصی سازی فراهم شده است. اما آیا واگذاری سهام های دولتی بدین شکل، دردی از اقتصاد ایران دوا می کند و خصوصی سازی واقعی شکل میگیرد؟ شاید با مطالعه تاریخچه خصوصی سازی در ایران بتوان پاسخ مناسب تری به این پرسش داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد