اعتیاد اقتصاد ایران به برنامه‌ریزی

در اقتصاد ایران، ظرفیت عمده‌ای از سطوح سیاست‌گذاری و کارشناسی صرف تهیه اسناد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها می‌شود ولی در عمل، فاصله بسیاری بین هدف‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد.

بنابراین این سوال قابل طرح است که چرا بین اهداف و عملکرد اقتصاد، تعارض وجود دارد و اصولاً نقش هدف‌گذاری‌ها در عملکرد اقتصاد چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد