چگونه گروه‌های ذی‌نفع سیاسی شکل می‌گیرد؟

گسترش بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد عمدتاً به بهانه گسترش عدالت توجیه شده است.

 در بررسی چگونگی توسعه عدالت و حمایت از اقشار محروم جامعه باید به این امر توجه کرد که در یک فضایی که هم قدرت و هم ثروت در یک جا متمرکز شده‌اند، چگونه می‌توان گسترش عدالت در جامعه را انتظار داشت؟ در نتیجه، تنها پدیده‌ای که در این محیط رشد خواهد کرد، سرمایه‌داری دولتی است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد