دیوار کج علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع نیست. برخی اقتصادانان تصور می‌کنند می‌توانند منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند در صورتی که این مسئله وظیفه اقتصاددان نیست بلکه بر عهده بازار است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد