آخرین اخبار تورم ماهانه خوراکی

تصویر تورم شهریور ماه در شهرها و روستاها نشان از سطح برابر رشد قیمت ها در این نقاط داشته است . اما آمار جزئی تر از این شاخص نشان می دهد خدمات در نقاط شهری و خوراکی های تازه در روستاها عامل پیشبرد تورم در این مناطق بوده اند. در ادامه تورم آموزش در مناطق روستایی نیز برابر با 5.2 درصد بوده که به مراتب بیش تر از نقاط شهری بوده است.
تورم مرداد ماه حاکی از کنترل تورم در کشور بوده و آمارها راوی افت سرعت رشد قمیت ها در کالاهای خوراکی بوده اند. این در حالی است که این کاهش هنوز به کالاهای غیرخوراکی نرسیده است.. بررسی تفکیک کالاها نیز نشان می دهد تورم ماهانه بهداشت و درمان در مرداد در بالاترین سطح قرار داشته است.
بررسی تورم ماهانه ایران نشان از وضعیت صعودی این شاخص در کشور داشته است. در تفکیک اقلام تورمی در ایران مشاهده می شود بیشترین میزان تورم در بعد ماهانه پس از جنگ در آخر بهار 1401 ثبت شده که در این میان «روغن‌ها و چربی‌ها» بالاترین سطح را داشته‌اند. این تورم طبق برآوردهای مرکز آمار معادل با 200 درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت این گروه در فاصله یک ماه سه برابر شده است.
روند قیمت خوراکی ها در فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی رشد قیمت در دوکالای گوجه فرنگی و خیار داشته است. بررسی وضعیت تورم ماهانه در مقاطع مشابه سال های قبل نشان می دهد تا چه اندازه رشد قمیت ها ناشی از تغییرات فصلی عرضه این محصولات بوده است؟
تورم قند و شکر در فروردین ماه امسال رکورد بالایی را به ثبت رساند. طبق بررسی ها تورم ماهانه این کالا در آغاز امسال در مجموع نقاط شهری و روستایی حداقل در بالاترین میزان در قیاس با فروردین ماه بیست سال گذشته بوده است
تورم ماهانه در فروردین 1401 دو رکورد مهم را ثبت کرد. نخست رشد ماهانه قیمت ها به طور کلی در بالاترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. در ادامه نیز تورم 5.5 درصدی خوراکی ها در مناطق روستایی رکورد یک سال و نیم اخیر این شاخص را جابجا کرد.
بررسی قیمت ماهانه اقلام خوراکی شهری در بهمن 1400 نشان می دهد برنج تورم 5 ساله را شکسته و به بالاترین سطح رشد قیمتی در این مدت رسیده است. دیگر کالایی که در مسیر افزایش قیمت بوده سیب زمینی است که در قاب نقطه ای و ماهانه بهمن ماه رکورددار رشد قیمت بوده است.
بررسی قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه 1400 نشان می دهد سیب زمینی در میانه زمستان در اوج تورم بوده و قیمت آن روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل اما روغن نباتی جامد افت قیمت پیدا کرده و در مسیر تنزل قیمت قرار گرفته است.
تورم ماهانه در سه استان کشور رکورد 9 ساله را جابجا کرد. در همین رابطه تورم ماهانه مازندران، لرستان و اصفهان در بهمن امسال به بی سابقه ترین سطح خود در این مقطع از سال های اخیر از 1391 تاکنون رسیده است. اتفاقی که براساس آمارها ریشه در رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی داشته است.
تورم ماهانه کم درآمدها در میانه زمستان از دهک های بالاتر سبقت گرفته است. ضمن سطح بالای تورم خوراکی ها در این بخش مشاهده می شود تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی دهک های ابتدایی بالاترین رکورد را در بهمن 6 سال اخیر ثبت کرده است.
۱ ۲