آخرین اخبار تجارت آزاد

۵۵:۱۹
این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی علم اقتصاد و مبانی آن، اندیشه های اقتصادی مرتبط، منشا و اعتبار آن می پردازد
۵۶:۴۱
در مستند آدم اسمیت با نام ایده هایی که جهان را تغییر داد، نوربرگ بینش اسمیت را در مورد مزایای تجارت آزاد و ماهیت ثروت تا به امروز ، ردیابی می کند. او با برخی از برجسته ترین محققان آدام اسمیت و همچنین رهبران برخی از شرکتهای تحسین شده جهان صحبت می کند تا دریابد که چگونه ایده های اسمیت همچنان معتبر هستند.
۴۷:۵۰
این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به موضوع تحریم و ریشه های فکری آن،موانع پیش روی تجارت و تناقض بین قدرت سیاسی و نظام تجارت آزاد می پردازد.